Please contact to
Mrs. Shamsiah Salamat
at

shamsiah@polikk.edu.my